Điều chỉnh cấu trúc HKI môn Hóa học lớp 9.

UBND HUYỆN THỦ THỪA                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 1658 /PGDĐT                                                            Thủ Thừa, ngày 07 tháng 12 năm 2017

  V/v điều chỉnh cấu trúc môn Hóa học,

hình thức ra đề kiểm tra và thời gian

kiểm tra HKI lớp 9  các môn Phòng

GD&ĐT ra đề.

 

Kính gửi:

– Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc;

– Hiệu trưởng trường TH,THCS và THPT Bồ Đề Phương Duy.

 

Căn cứ vào Kế hoạch số 1651/PGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ Thừa về việc Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra HKI cấp THCS năm học 2017-2018 và cấu trúc đề kiểm tra các môn lớp 9 mà Phòng GD&ĐT chuyển cho các trường trước đây, Phòng GD& ĐT Thủ Thừa đính chính như sau:

 

1/. Điều chỉnh cấu trúc HKI môn Hóa học lớp 9.

– Phần trắc nghiệm (2 điểm)

– Phần tự luận (8 điểm)

+ Câu 1: Viết phương trình hóa học                                           (2 điểm)

+ Câu 2: Nhận biết hóa chất                                                       (2 điểm)

+ Câu 3: Tính theo phương trình hóa học (cơ bản)                              (2 điểm)

+ Câu 4: Tính theo phương trình hóa học (Tổng hợp – Nâng cao) (2 điểm)

 

          2/. Hình thức ra đề kiểm tra HKI lớp 9 các môn Phòng GD&ĐT ra đề.

Hình thức ra đề kiểm tra HKI lớp 9 các môn Phòng GD&ĐT ra đề gồm 2 phần như sau:

– Phần trắc nghiệm: Thống nhất các môn đều  8 câu (2 điểm).

– Phần tự luận: (8 điểm)

 

          3/. Lịch kiểm tra HKI lớp 9 các môn Phòng GD&ĐT ra đề thay đổi thời gian như sau.

 

Ngày Buổi Môn

kiểm tra

Thời gian

kiểm tra

Giờ phát đề

kiểm tra

Giờ bắt đầu

làm bài

 

25/12/2017

Sáng Lịch sử 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Vật lý 45 phút 8 giờ 40 8 giờ 45
26/12/2017 Sáng Địa lý 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Hóa học 45 phút 8 giờ 40 8 giờ 45
27/12/2017 Sáng Sinh học 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
 

28/12/2017

Sáng Ngữ Văn 90 phút  7 giờ 25  7 giờ 30
Tiếng Anh 45 phút  9 giờ 40  9 giờ 45
Chiều Toán 90 phút 13 giờ 55  14 giờ 00

 

Trên đây là Công văn về việc điều chỉnh cấu trúc môn Hóa học, hình thức ra đề kiểm tra và thời gian kiểm tra HKI lớp 9 các môn Phòng GD&ĐT ra đề; Đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc và trường TH, THCS, THPT Bồ Đề Phương Duy nghiên cứu triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                             KT.TRƯỞNG PHÒNG

– Như kính gửi;                                                                                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

– Lãnh đạo PGDĐT;

– Lưu VT, CM.THCS.

                                                                                                                    (Đã ký)

 

     Phạm Quốc Tuấn