KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2023-2024

Tên file: KE-HOACH-TUYEN-SINH-6-NAM-2023-2024.doc
Tải về

UBND HUYỆN THỦ THỪA            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỦ THỪA                                                              

 

 

Số:  139/KH-THCSTT                                            Thủ Thừa, ngày 14 tháng 6 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024

 

 

 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh tung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ  Công văn số 1545/SGDĐT-KTQLCL ngày 10/05/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạoLong An về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học năm học 2023-2024 ;

Căn cứ Phương án số 380/PA-PGDĐT ngày 20/03/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ Thừa  về Phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp các trương phổ thông năm học 2023-2024;

Căn cứ  Hướng dẫn  số 610/PGDĐT ngày 19/5/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ Thừa về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp  năm học 2023-2024;

Căn cứ  Hướng dẫn  số 716/PGDĐT ngày 13/6/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ Thừa về việc hướng dẫn điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các lớp đầu cấp  năm học 2023-2024;

Trường THCS Thị trấn Thủ Thừa xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

  1. NGUYÊN TẮC CHUNG:

Tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2023-2024 phải đảm bảo các nguyên tắc:

– Tuyển sinh theo đúng địa bàn quy định nhằm ổn định tình hình phát triển trường, lớp ở các địa phương một cách hài hòa.

– Thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt chế độ miễn giảm hoc phí, hổ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh nghèo được đến trường, đảm bảo công bằng giáo dục; phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội ở từng địa phương.

– Đảm bảo đủ chỗ cho con em nhân dân, đặc biệt là con em nhân dân thuộc địa bàn Thị Trấn Thủ Thừa.

– Đảm bảo tính chính xác, công bằng và khách quan trong công tác tuyển sinh.

 

  1. KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN:
  2. Đối tượng tuyển sinh

– Tuyển sinh vào lớp 6 THCS theo hình thức Xét tuyển căn cứ trên kết quả được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và căn cứ vào điều kiện ưu tiên, khuyến khích theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Quyết định số 246/QĐ-SGDĐT ngày 13/4/2018 của Sở GD&ĐT Long An về việc ban hành Quy định tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

– Tuyển sinh vào lớp 6 theo hình thức xét tuyển căn cứ trên kết quả công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và điểm kết quả cuối năm học lớp 5 ở 2 môn Tiếng Việt và Toán.

– Xét tuyển vào hệ công lập 100 % số học sinh trên địa bàn gồm học sinh các trường Tiểu học Thị trấn Thủ Thừa, Tiểu học nhà Dài, Tiểu học Bình Thạnh (Ấp Bình Cang 2, Ấp Bình Lương 1 của Xã Bình Thạnh) và một số ít học sinh vùng ven Thị Trấn đã được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học. Hiệu trưởng lập thành danh sách riêng gửi về bộ phận chuyên môn cấp THCS để trình lãnh đạo Phòng GD&ĐT phê duyệt. (trong tháng 7 năm 2023), .

– Tuổi của học sinh xét tuyển vào lớp 6 thực hiện theo Điều 37 của Điều lệ trường THCS, THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học ( 11 tuổi đến 14 tuổi).

– Các trường hợp học sinh ngoài huyện, ngoài tỉnh có nguyện vọng Tuyển sinh vào lớp 6 tại trường THCS Thị trấn Thủ Thừa phải được sự đồng ý của lãnh đạo PGD-ĐT Thủ Thừa mới  tiếp nhận với điều kiện có đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổng số học sinh được giao: 368 trong đó :

Tiểu học Bình Thạnh: 41

Tiểu học Thị Trấn: 236

Tiểu học Nhà Dài: 89

Ngoài địa bàn: 02

  1. Hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển:
  2. Hồ sơ dự tuyển gồm có:

                – Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 THCS (theo mẫu đính kèm).

– Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học.

– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

  1. Điều kiện dự tuyển:

– Có đủ hồ sơ hợp lệ.

– Độ tuổi của học sinh dự xét tuyển:

+ Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi.

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 3 tuổi so với quy định.

  1. Hình thức tuyển sinh:

Tuyển sinh theo hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp.Học sinh phải viết đơn dự tuyển vào lớp 6 Trường THCS Thị trấn Thủ Thừa.

Học sinh ở các trường Tiểu học theo đúng đối tượng tuyển sinh tại Mục II.1 sẽ được định tuyến chuyển từ trường tiểu học sang không cần đăng ký trực tuyến.

Các học sinh còn lại (nơi khác đến và có tạm trú/ lưu trú tại địa bàn Thị trấn Thủ Thừa ) phải d8ang ký trực tuyến theo hướng dẫn sau:

Truy cập Cổng tuyển sinh: Long an: https://tuyensinh.longan.edu.vn

Bước 1: Đối với thí sinh tự do hoặc thí sinh từ tỉnh khác về đăng ký tuyển sinh  sửa không có hồ sơ học sinh trên hệ thống. Phụ huynh-học sinh sẽ đăng ký hồ sơ mới để tuyển sinh.Bấm vào nút Đăng ký mới để dăng ký hồ sơ tuyển sinh.

Bước 2: Chọn Tab Hồ sơ học sinh -> Nhập đầy đủ các thông tin hồ sơ học sinh.

Bước 3: Chọn Tab Thông tin năm học trước -> Cập nhật thông tin năm học trước.

Bước 4: Chọn Tab Thông tin trường đăng ký -> Chọn Phương thức tuyển sinh -> Chọn Trường tuyển sinh -> Đính kèm hồ sơ theo yêu cầu trường tuyển sinh.

Bước 5: Bấm vào Đăng ký mới để gửi hồ sơ đăng ký tuyển sinh. sau khi gửi đăng ký Hồ sơ Phụ huynh- học sinh có thể tra cứu là trạng thái và kết quả tuyển sinh trên Cổng tuyển sinh.

Thời gian đăng ký; Từ ngày 10/07/2023 đến 29/07/2023

Lưu ý: Trong quá trình đăng ký nếu CMHS có khó khăn cần sự hổ trợ xin liên hệ: Cô Hồng số điện thoại 0819590614; Cô Đan Thanh 097 976 5501

* Ghi chú: Hồ sơ của học sinh, CM HS nộp trực tiếp tại trường sau khi trường duyệt tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến. Hồ sơ gồm:

– Học bạ Tiểu học

– Giấy khai sinh hợp lệ.

– Đơn xin dự tuyển vào lớp tại trường THCS thị trấn Thủ Thừa.

– Giấy HTCTTH

– Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú.

 

  1. Kế hoạch làm việc:

– Hiệu trưởng trường tham mưu PGD&ĐT/UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 của trường THCS Thị trấn Thủ Thừa sẽ tiến hành làm việc từ ngày 31/07/2023 đến 5/8/2023 (Số ngày làm việc qui định cụ thể: Hội đồng có 368 học sinh nên số ngày làm việc là 6 ngày).

Lịch làm việc theo phụ lục đính kèm

Kinh phí: sử dụng kinh phí tự chủ của đơn vị. Mức Chi theo quy định hiện hành của ngành giáo dục và theo quy định của quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.

Trên đây là Kế hoạch  tuyển sinh vào lớp 6  trường THCS Thị Trấn Thủ Thừa năm học 2023-2024 ./.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– PGD-ĐT ( b/c);

– UBND Thị trấn;

– Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC

CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

NĂM HỌC 2023-2024

 

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1 Lúc 8 giờ 00 phút ngày 17/07/2023 Nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh 6 của các trường TH Ban giám hiệu.
2 Lúc 8 giờ 00 phút ngày 20/07/2023 Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển tuyển sinh 6 của trường về Phòng GD&ĐT bằng văn bản và email theo địa chỉ : phongthcstt@gmail.com  ( Thầy Bé)

 

Hiệu trưởng, Văn thư .
3 Từ ngày 17/7/2023-21/7/2023 Xây dựng kế hoạch làm việc, báo cáo chính quyền địa phương, đồng thời thông báo, tuyên truyền để học sinh và PHHS nắm về kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh 6 năm học 2022-2023 của trường.  

Hiệu trưởng, Văn thư gởi thông báo cho Ban văn hóa xã hội Thị Trấn Thủ Thừa.

4 24/7/2023 Chuẩn bị CSVC, kinh phí Hội đồng xét tuyển vào lớp 6 THCS. Hiệu trưởng, Thư ký, Bảo vệ, phục vụ.
5 Lúc 7 giờ 30 phút ngày 31/07/2023 đến hết ngày 05/8/2023 Đồng loạt khai mạc, triển khai qui chế và tiến hành các bước xét tuyển sinh 6 theo đúng quy chế. Toàn thể thành viên trong Hội đồng theo QĐ số 862/QĐ-PGDĐT ngày 24/7/2023 của PGD-ĐT huyện.
6 8/8/2023 Gửi hồ sơ và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2023-2024 (danh sách 2 bản). Hiệu trưởng- Chủ tịch Hội đồng.
 

 

7

14/08/2023 Liên hệ Phòng GD&ĐT nhận danh sách học sinh trúng tuyển về niêm yết, công bố danh sách học sinh được xét tuyển vào lớp 6 THCS tại trường. -Hiệu trưởng.

– Văn thư.

 

HIỆU TRƯỞNG KIÊM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                  TUYỂN SINH LỚP 6